TwitterRssFacebook

Гипноз «А Ты Колхозник?» 2010 (Hata)

Гипноз «А Ты Колхозник?» 2010 (Hata)

Трек лист разыскивается

01. Hypnose — hata (4:20)
02. Hypnose — motiv (4:04)
03. Ãèïíîç — Íà îäíîé ñòóïåíè (Ëþâàñ èíñòð) (4:21)
04. õàòà — ìîìåíòû ïðîøëîãî (3:14)
05. Ãèïíîç — Ðîäíîé äîì (Ñàêóðà èíñòð) (4:34)
06. Ãèïíîç — Íàì ýòî íðàâèòñÿ (Ëþâàñ èíñòð) (3:07)
07. 08 — na mnogo legche (4:40)
08. ???? — ????? (4:06)
09. HYPNOSE — my i wy (4:06)
10. 11 — Ãèïíîç — øàã â ïåð¸ä (3:19)
11. Ãèïíîç — Sirjoga — Àâòîïîðòðåò(Ëþâàñ èí (3:42)
12. Ãèïíîç — Ïðàâäà (sampl ill fingas èíñòð (4:56)
13. ???? — ?? ???????? (4:01)
14. 17 — Gek & Carnage — Perelom [prod. by Luvas] (4:40)
15. 20 — hata-berlisnkayaenergija (3:44)
16. 21 — hata-temata (5:22)
17. 22 — hata-flowbomba (5:06)
18. 23 — intersquad kutsche sampler (5:01)

fl̉ÂÍÒ.ÃÂÚË͇
HTML tutorial